Müügitingimused

 Müügitingimused väljendavad meie arusaama, millistel eeldustel toimuvad meie tehingud klientidega.

I. MÜÜGITINGIMUSTE OLEMUS JA MÕISTED
 
1. Eurotec Infosüsteemide OÜ (edaspidi Eurotec) üldised müügitingimused kehtivad Euroteci ja Kliendi vahel sõlmitud kirjalike ja suuliste lepingute kohta, kui lepingu tekstis ei ole kokku lepitud teisiti ning tehingute kohta, mille kohta eraldi lepingut ei ole sõlmitud.

2. Tehing – Euroteci poolt Kliendile teenuse osutamine või Euroteci poolt Kliendile tarkvara kasutuslitsentsi andmine.

3. Leping – Euroteci ja Kliendi vaheline kirjalik või suuline kokkulepe.

4. Tarkvara, majandustarkvara - Euroteci poolt valmistatud finants­majandus­programmid MoxWare, PEAX (kaasa arvatud põhivara arvestus ja töötasu arvestus), Eurotec-Tolliladu kõik versioonid ning eraldi kokkuleppe alusel valmistatud eritarkvara.

II. LEPINGU SÕLMIMINE
 
5. Leping on sõlmitud, kui Eurotec ja Klient on Lepingu all­kirjasta­nud. Suulised kokkulepped kehtivad lepinguna ainult siis, kui Klient on tehingu eest tasunud.

6. Klient nimetab suhtlemiseks Euroteciga IT-küsimustes kontakt­isiku, kes esindab Klienti, väljendab tema seisukohti ja on võimeline IT-küsimustes vastu võtma otsuseid. Kontaktisikul võib olla asendaja.

III. TARNIMINE JA INSTALLEERIMINE
 
7. Klient valmistab ette tarkvara installeerimiseks vajalikud seadmed õigeaegselt ja vastavuses Euroteci instruktsioonidele.

8. Tarkvara antakse Kliendile üle installeerituna Kliendi arvutisse. Nii tarkvara installeerimine, häälestamine vastavalt ostetud versiooni võimalusele, olemasolevate andmebaaside konverteerimine Euroteci programmidele vajalikku formaati kui ka täiendused ja muudatused tarkvaras kuuluvad eraldi tasustamisele.

IV. TARNETÄHTAJAD

9. Tarnetähtaeg kuulub pikendamisele juhul, kui Kliendipoolsete lepingutingimuste täitmine hilineb, kui Klient ei pea kinni maksetingimustest või kui takistused on tingitud Force Majeure asjaoludest, mis kerkivad üles Euroteci või Kliendi juures.

V. HINNAD

10. Eurotec müüb majandustarkvara kasutuslitsentse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on avaldatud aadressil www.eurotec.ee. Eurotec on vaba hinna määramisel.

11. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kuuluvad installeerimise, seadistamise, koolitamise, programmeerimise ja muude teenuste osutamisega seotud tööd tasustamisele vastavalt Euroteci kehtivale tunnitöö hinnale.

12. Tarkvara täiendused ja muudatused teostatakse kokkuleppehinna alusel sõltuvalt muudatuste ja täienduste spetsiifilisusest ja keerukusest.

13. Kliendi juures teostatud töödele lisandub spetsialisti kohaletuleku tasu. Klientide puhul, kes asuvad kaugemal kui 50 km Tallinnast, lisanduvad kohalesõiduga seotud kulutused.

VI. ARVELDAMINE

14. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis esitab Eurotec arve hiljemalt kuu alguses eelmisel kuul teostatud tööde eest sõltumata sellest, kas Lepingus kokkulepitud tööde maht on täidetud või mitte.

15. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tasub Klient Eurotecile tehtud tööde eest arvel märgitud tähtajaks ja täies mahus.

16. Kui Klient ei ole tasunud arvet maksetähtajaks, on Eurotecil õigus sisse nõuda viivist 0,1% tasumata summast iga viivitatud kalendripäeva eest ja kliendi teenindamine peatada.

17. Makse­tähtajast mitmekordsel mittekinnipidamisel või tasumisega viivitamisel rohkem kui ühe kuu ulatuses on Eurotecil õigus võlgnevus sisse nõuda, kasutades selleks kõiki õigus­kaitse­vahendeid, sealhulgas kolmandaid osapooli.

18. Tehtud ettemaksete pealt ei arvestata pangaprotsente.

19. Lepingutingimuste rikkumise või lepingu annulleerimise korral kuuluvad juba teostatud tööd ja osutatud teenused tasumisele täies ulatuses.

VII. GARANTII

20. Eurotec garanteerib oma majandustarkvara vigadeta töö 12 kuu jooksul arvestades installeerimise kuupäevast.

21. Euroteci majandustarkvara veaks loetakse juhust, kus tarkvara ei toimi nii nagu Eurotec ja Klient on seda ühiselt ette näinud.

22. Garantiijuhuse puhul paigaldab Eurotec uue, parandatud tarkvaraversiooni omal kulul.

23. Garantiijuhuse soovituslikuks eelduseks on võimalus viga reprodutseerida.

24. Garantii ei hõlma tarkvara valest kasutamisest tingitud häiringuid ja tõrkeid.

25. Garantii ei laiene vigadele, mis on põhjustatud Euroteci juhiseid eiravast tegevusest.


26. Juhul kui see osutub võimalikuks ja kui Kliendi põhiprotsessid on häiritud olulisel määral, paigaldab Eurotec kuni vea kõrval­damiseni vahepealse lahenduse, mis võimaldab veaolukorda vältida.

27. Eurotec ei anna oma tarkvarale garantiid, kui tarkvara toimimis­keskkond on ebastabiilne või ei vasta üldlevinud nõuetele.

VIII. PRETENSIOONID

28. Klient esitab võimalikud pretensioonid kirjalikult või e-posti teel aadressile sven@eurotec.ee ühe nädala jooksul alates töö teostamisest, tarkvara installeerimisest või vea ilmnemisest, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul arve saamisest. Hiljem esitatud pretensioone on Eurotecil õigus mitte arvestada.

29. Eurotec vastab pretensioonile kirjalikult või e-posti teel hiljemalt ühe nädala jooksul alates pretensiooni saabumisest.

30. Pretensioon peab olema esitatud mõistetavalt ja konkreetselt ning sisaldama pretensiooni olemust ja viiteid asjassepuutuvatele isikutele, dokumentidele ja kokkulepetele. Pretensioon peab olema esitatud IT-kontaktisiku või Kliendi juhtkonna esindaja poolt.

31. Pretensiooni esitamine ei vabasta Klienti tehtud tööde ja osutatud teenuste eest tasumisest, kuid Eurotec ja Klient võivad kokku leppida, et kuni pretensiooni lahenemiseni tasub Klient arve ainult osaliselt või määratakse uus maksetähtaeg.

32. Pretensiooni rahuldamisel esitab Eurotec Kliendile kreeditarve.

IX. VASTUTUS

33. Klient vastutab oma personali vajaliku väljaõppe ja kutseoskuste andmise eest.

34. Eurotec ei vastuta võimalike otseste ja kaudsete kahjude eest, mis tekivad tarkvara toimimise või mittetoimimise tulemusena (limited warranty).

35. Eurotec ei vastuta tõrgete eest, mis tekivad pärast tarkvara juurutamist ja on põhjustatud omavolilisest ümberhäälestusest, hooldus- või kasutamisjuhistest mittekinnipidamisest, valest või hooletust kasutamisest. Selliste tõrgete ja nende tagajärgede kõrvaldamine ei kuulu garantii alla ja selleks kulunud töö kuulub tasustamisele vastavalt Euroteci hinnakirjale ajatöö alusel sõltumata sellest, kas Kliendil on kehtiv hooldusleping või mitte.

X. SALADUSTE HOIDMINE

36. Lepingupartnerid kohustuvad mitte avalikustama Lepingu täitmise käigus saadud konfidentsiaalset infot kolmandatele isikutele.

37. Konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise vastutuse võtavad lepingupartnerid oma töötajate eest enda kanda.

XI. TEENINDAMINE JA HOOLDUS

38. Tarkvara hooldust ja Kliendi teenindamist teostatakse vastavalt Kliendi soovile ja vajadustele, lähtudes Euroteci hooldus- ja teenustööde hinnakirjast.

39. Eurotec informeerib Klienti tarkvara uue täiustatud versiooni valmimisest.

40. Hoolduslepingu sõlmimisel Euroteciga saab Klient soodustusi tarkvara uute versioonide soetamisel ja tarkvara hooldamisega seotud tööde osas.

XII. ÕIGUSED TARKVARALE

41. Eurotec annab Kliendile soetatud tarkvara ühekordse üle­kandmis­õiguseta kasutamisõiguse. Tarkvara autoriõigused jäävad Eurotecile.

42. Tarkvara andmebaas on Kliendi omand koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

43. Klient ei tohi omavoliliselt Euroteci tarkvara kopeerida teise arvutisesse, kui selle tulemusena tekib uus töökoht. Klient peab võtma kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et vältida Euroteci tarkvara illegaalset kopeerimist või varastamist.

XIII. FORCE MAJEURE

44. Eurotec ja Klient on ajutiselt vabastatud oma kohustuste täitmisest, kui selle põhjustajaks on nn vääramatu jõud (sõda, tulekahju, loodusõnnetused jmt). Vääramatu jõu olemasolu võib tõendada ainult Eesti Kaubandus Tööstuskoja ekspertiisiaktiga. Juhul, kui vääramatu jõud kestab kauem kui 6 kuud, on partneritel õigus lepingu täitmisest kirjaliku teatega lepingupartnerile loobuda.

XIV. VAIDLUSALASED KÜSIMUSED

45. Kui lepingukohustuste täitmisel tekivad lahkhelid, kohustuvad lepingupartnerid lahendama need omavaheliste otseste läbirääkimiste teel, lähtudes antud lepingu majanduslikust mõttest. Kui see osutub võimatuks, siis lahendatakse vaidlused kehtiva seadusandluse kohaselt.

46. Pretensioone teise osapoole kohustuste mittetäitmise kohta saab lepingupool esitada ainult siis, kui on täidetud kõik temapoolsed lepingutingimused.

XV. TEISED TINGIMUSED

47. Eurotec jätab endale õiguse müügitingimusi muuta.